Логичност на речта – това е съответствие на текста на законите на логиката.

oratorsko-maistirtvo

Видове  логични речи:

Предметна – да сътветства на реалната действителност: Аз помня едно произведение ( не му помня името), но ще разкажа за него. В думите на Chatsky звучи нотка на безумие, но това безумие е обмислено и умишлено.

Концептуални – логично разгръщане на мисълта: Писателите ясно разбират съдържанието на смисъла на целта на своя живот.

Често незнаенето на думата води до ирационалност и дори абсурдност на въпроса.

Например, спотен коментатор казва: Вие виждате на екрана Гаврилова в красива комбинация.

Точност на речта

Точност на речта – това е първо, използване на всяка дума в съответсвие с нейното значение, и второ, спазване на фактите.

Точност и яснота на речта са взаимосвързани: точността на речта и предава яснота, яснотата произтича от точността, но за точността трябва да се грижи говорещия, а яснотата се оценява от слушателя.

Точност на речта –  това е едно от основните изисквания, което се прилага преди всичко за писмения текст. Не случайно съществува пословицата: „Което е написано с перо, не можеш да отсечеш с брадва“. Ако в устаната реч ни помагат жестове, мимика, самата ситуация на общуване, то писмената реч е лишена от такива важни „помощници“. В устната реч също е важно изискването за точност, както и правилния подбор на езикови средства. Защото „думата не е врабче, излети ли, няма да я хванеш“.

Богатство на речта

Богатството ( разнообразието) на речта се определя от това, колко езикови единици ( думи, фразеологични единици) има в речника на говорещия, създадена с използването на максимален арсенал от средства на взаимодействие, което свидетелства за свободно владеене на говорещия на родния език.

Богатството  на речта на първо място се определя от броя на думите в речника на говорещия. В речника на един интелигентен човек трябва да има 7-10 000 думи.

Но богатството на речта не е само голям речников запас. Често чуваме човешка реч с достатъчен речников запас и ерудиция, но без да прави впечатление, и обратното, човек с повече от скромен речников запас прави по-голямо впечатление на слушателите. Богатството на речта до голяма степен се създава за сметка на уместното използване на афоризми, цитати, пословици, познаване на ценностите на двусмислената  дума.

 Важни са постоянните грижи за своя речников запас, старание да се използва богатството на родния език.

Вижте още:

Речевата грамотност на оратора

20 Съветa към Оратора

 


www.Orator.bg

Ораторско майсторство и презентационни умения

Курсове | Семинари | E-Обучения | Е-Наръчник | Фирмени обучения