Ораторско майсторство е полезно на всеки служител в съвременните компании, от обикновения мениджър до генералния директор. Умението да говориш красиво и по същество е много важно при деловото общуване.

oratorsko-maystorstvo -v- karierata-1

Защо е толкова важно да владееш навиците за делово общуване?

Мениджърите от всеки ранг използват най-малко половината си работно време за делови преговори и разговори. Защо това изисква толкова много време? Хората понякога трудно кратко и ясно изразяват своите мисли в разговор. Неумението ясно да формулират мислите си, точно както и неумението да възприемат информация, води до недоразбиране между служители и партньори.

Хората често се записват за курсове по Ораторско майсторство именно с цел да установят контакт с колеги, клиенти, ръководството, което е доста сложно, ако не владееш необходимите комуникативни навици.

Неспособността да намерят общ език с подчинени, колеги и началници, често сериозно вреди на младите ръководители. Многобройни конфликти възникват поради банална липса на познания за бизнес етика и неспособността да изразят своите мисли правилно. Един и същ въпрос или претенция, изказани по различни начини, могат да подбудят към действия от позитивен характер или да предизвикат негативна реакция.

Лидер, който се стреми максимално и ефективно да управлява екип, трябва да овладее ораторско майсторство и да поощрява своите служители за усвояване на делово красноречие.

В какви ситуации ще бъде полезно на деловия човек умението да говори красиво и ясно?

  1. По време на среща на съвета на директорите с доклад за перспективите на работа или отчет за свършената работа, и всички подобни ситуации, когато е необходимо да се говори пред публика и да се направи добро впечатление. Още в първите фрази на подобно изказване следва ясно да се формулира неговата цел ( например, информиране на партньорите за новите направления на дейността на компанията). Цялото последващо изказване трябва да бъде посветено на максимално пълното и лаконично запознаване с въпроса. Не се опитвайте да си поставяте много цели наведнъж, ако ги представите твърде повърхностно или изпуснете нещо, това може да направи лошо впечатление у аудиторията.
  2. Изказване на делово съвещание. Конструктивното общуване вътре в малък колектив в един от отделите е също толкова важно, както и публичните изказвания. Целта на съвещанието е съвместно разработване на решения за различни производствени въпроси. От това до колко добре участниците в съвещанието умеят да поставят задачи, да формулират своите мисли и да стигат до взаимно разбиране, пряко зависи продуктивността на дейността на този колектив. В дадения случай са излишни различни уводни думи, те само ще ви отнемат време, по-добре е да преминете към същината на въпроса. Максималната конкретност и липсата на емоционални окраски са главните черти на добро представяне на делово съвещание.
  3. Спонтанни бизнес разговори. Служителите не общуват само чрез специално организирани събития, бизнес разговорите се случват постоянно през целия ден. Всеки такъв незначителен на пръв поглед разговор може да донесе на допълнителни „точки“ на служителя, ако той владее ораторското изкуство и правилно изразява мислите си. Умението правилно да организирате беседа, още с първите думи ще предразположи колегите към вас, ще ви позволи бързо и точно да постигнете поставените цели.
  4. Интервю. Това е отделна форма на бизнес комуникация, където е особено важно да се представите добре. Смята се, че основна роля играе тук добре написаната автобиография и външен вид, но и на речта на потенциалния кандидат се обръща не по-малко внимание. Добрата реч е важна не само за мениджърите, които ежедневно общуват с клиенти и партньори. Дори IT-специалист, който почти не се среща с посетителите и се занимава само с тесен кръг въпроси, може да не получи работа именно заради неуменията да води добра комуникация.

По този начин, почти всяка ситуация в бизнес комуникацията изисква високи комуникативни умения и красноречие, които можете да постигнете само овладявайки ораторско майсторство.