На всеки от нас се е случвало, когато за убеждаване на събеседника е трябвало нещо повече от красиви думи. Ораторското изкуство придобива особено значение в нашия век на комуникации.


oratorsko-izkustvo-1

Днес под ораторско изкуство се подразбира вид монолог, насочен към това, да се обърнеш към определена аудитория с цел убеждение.

Понякога просто умението да се композират фрази в предложение не е достатъчно, за да може публиката да поема жадно произнасяната реч. Понякога това изисква способността да логично мислене и структурирано изразяване на своите мисли.

Камъни в устата – не е пречка!

Ораторското изкуство се изучава още в древна Гърция. Жителите на Елада са придавали огромно значение на ораторското изкуство. За правилно дишане и глас Демостен дори декламирал речи с пълна уста с камъни на брега на океана, стараейки се да приглуши шумът на прибоя. Основен принцип на науката риторика е построяване на убедителна, ефективна реч. Известният учен Аристотел дори е създал работа на изкуството на риториката, която не е загубила значение в наши дни и я нарекъл – „Риторика“.

Постиженията на древната риторика били наследени от средновековни теоретици. При демонстриране на своето красноречие пред широката публика известни оратори като Тома Аквински, Пиер Абелар, и Мартин Лутер, използвайки методите на „местонахождение“, „разположение“ и „запомняне“ за броени минути са завоювали сърцата на съотечествениците.

Риториката днес

Съвременното ораторско изкуство се основава на набор от дисциплини. Сред тях, са лингвистика, философия, психология, етика, естетика. Като цяло триадата логика – граматика – риторика е вид езиков триумвират. Ако логиката е отговорна за свързаността и основателността на речта, а граматиката демонстрира правилната употреба на думите, то риториката способства последователното и точно излагане на мислите.

Компетентната реч отдавна се смята като залог за успех. В съответствие с това твърдение, привържениците на риториката в момента са се научили да моделират тембъра на гласа съобразно езиковата ситуация, произнасяйки фразите с правилна интонация, както и подобряване културата на речта като цяло. В арсенала на оратора също има невербални средства за комуникация, които понякога се оказват много по-ефективни, отколкото вербалните. Както Аристотел е казал: „Красноречието е работник на убеждението“. Действително навика да убеждаваш клиентите и партньорите в пъти насърчава предвижването по кариерната стълба.

Трябва да се помни, че риториката това не е естествен талант, тя може и трябва да се тренира и развива. Науката риторика е същата наука като физика и химия, и прилагайки определени усилия, тя може да бъде овладяна от всеки желаещ да усвои ораторското изкуство.

Вижте още:

Логичност, точност и богатство на речта – Ораторско майсторство

Как Демостен станал велик оратор